Nawigacja

Polityka Jakości

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

tworzą w zakresie wzorcowań: Laboratorium Masy i Długości, Laboratorium Chemii i Termometrii, Laboratorium Elektryczności i Czasu oraz Wydziały Zamiejscowe (WZ) zlokalizowa­ne w Broniszach, Zamościu, Siedl­cach, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi.

Kierownicy laboratoriów OUM oraz naczelnicy WZ pełnią funkcje kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laborato­riów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.

            W ZLW wdrożony został system zarządzania spełnia­jący wy­magania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laborato­riów ba­dawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dy­rektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.                  

            Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do profesjonalnej praktyki metrologicznej, wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji tech­nicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

            Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony i stosuje w swojej pracy ustalenia dokumentów dotyczących systemu zarządzania oraz został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania     

            Personel laboratoriów jest bezstronny, kompetentny i niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.

            Cele jakościowe Zespołu Laboratoriów Wzorcujących:

 • utrzymanie poziomu realizowanych wzorcowań, zapewniającego zaspokojenia potrzeb klientów przy zachowaniu bezstronności i poufności
 • podnoszenie kompetencji personelu
 • zapewnienie spójności działań laboratoryjnych
 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących

Założone cele jakościowe Zespół Laboratoriów Wzorcujących osiąga przez:

 • stosowanie adekwatnych metod pomiarowych
 • promowanie zachowań etycznych
 • utrzymywanie systemu potwierdzeń metrologicznych wypo­sażenia pomiarowego
 • dążenie do modernizacji posiadanego wyposażenia pomiarowego
 • realizowanie wzorcowań przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
 • udział personelu w szkoleniach i kursach tematycznych
 • jednolity tryb postępowania laboratoriów w zakresie działań laboratoryjnych i ustaleń systemu zarządzania
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania
 • współpraca z jednostką akredytującą                                                                            

 

wydanie 2 z 23 kwietnia 2019

Dyrektor

Anna Alicja Kulesza-Mincer

 

do góry