Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Kierownik Jednostki Notyfikowanej Nr 1448:

Szymon Reda

tel.  22  581-94-38

email: w1.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl


 

 

 

Ocena zgodności w zakresie dyrektywy 2014/31/UE i 2014/32/UE wykonywana w ramach Jednostki Notyfikowanej Nr 1448 w:

 

Bronisze, ul. Kwiatowa 11
Wagi nieautomatyczne
Wagi automatyczne
 
 
Lublin, ul. Strzelecka 1A
Wagi nieautomatyczne
Wagi automatyczne
Radom, ul. Odrodzenia 38
Wagi nieautomatyczne
Instalacje pomiarowe
Wagi automatyczne
 

Deklaracja Bezstronności JN 1448.pdf

Polityka Jakości JN 1448.pdf

 

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1448 dokonuje oceny zgodności z wymaganiami na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych, wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych,

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych.

Zgłoszenia przyrządów do oceny zgodności należy dokonać  w formie pisemnej przesyłając do JN1448 wypełnione i podpisane zlecenie (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia przyrządów może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia.

Rozliczenie za przeprowadzone czynności dokonywane jest na podstawie cennika opłat za obowiązkową ocenę zgodności przyrządów pomiarowych (do pobrania poniżej), w postaci faktury VAT.

W przypadku gdy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania po uiszczeniu należności za usługę wydawany jest certyfikat zgodności.

Zlecenie przyrządy pomiarowe - obowiązuje od 22.06.2024 roku

Zlecenie wagi nieautomatyczne - obowiązuje od 22.06.2024 roku

Cennik opłat Jednostki Notyfikowanej - obowiązuje od 01.04.2022 roku

 

do góry