Nawigacja

Deklaracja dostępności strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Deklaracja dostępności strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Deklaracje dostępności Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

 

1. Dostępność strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie i strony BIP OUM.

Data publikacji strony internetowej: 04.01.2018.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.15., natomiast aktualizacji dokonano 2022.12.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Wójcik, wa.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 22 581 94 08. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


2. Dostępność architektoniczna oraz informacyjno–komunikacyjna

1. Siedziba Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie – ul. Elektoralna 4/6

Wejście do budynku jest dostępne od ulicy Elektoralnej 4/6. Przed bramą znajduje się tablica informacyjna „Okręgowy Urząd Miar w Warszawie”. Do bramy można podjechać samochodem. Do Urzędu można się udać komunikacją publiczną – metro przystanek Ratusz-Arsenał, lub autobusami i tramwajami ZTM – przystanek Plac Bankowy. Odległość od stacji metra i przystanków komunikacji publicznej do siedziby Urzędu wynosi 600 m. W bramie znajduje się zamykana furtka, bezpośrednio przy furtce jest umieszczony domofon z oznaczeniem przycisku do Urzędu. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi otwierana są ręcznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy. Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”, brak możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Punkt Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie wejścia. Znajduje się tam recepcja z dwoma stanowiskami informacyjnymi przeznaczonymi do obsługi klienta. Naprzeciwko wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul. Do dalszej części budynku prowadzą schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Na schodach nie ma zamontowanych podjazdów i schodołazów. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują.

2. Wydział Zamiejscowy w Broniszach – ul. Kwiatowa 11

Wjazd samochodem oraz wejście na teren Urzędu znajduje się od strony uliczki będącej łącznikiem między ulicą Kwiatową oraz Cisową. Na terenie Urzędu znajduje się parking na 25 samochodów. Na parkingu wytyczono osobne miejsce dla osoby ze szczególnymi potrzebami i znajduje się ono na wprost windy (podestu).  W budynku jest zamontowana winda umożliwiająca dostęp osobom poruszającym się na wózku na poziom „0”. Na dolnym i górnym przystanku windy znajdują się guziki przywoławcze kabinę, brak jest jednak guzika i dzwonka sygnalizującego potrzebę skorzystania z windy. Do głównego wejścia budynku Urzędu prowadzą schody – brak jest schodołazu oraz podjazdu. Drzwi otwierane są ręcznie. Obok drzwi umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Na kolejne piętro budynku prowadzą schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Na schodach nie ma zamontowanych podjazdów i schodołazów. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują. Punkt Obsługi Klienta z dwoma stanowiskami informacyjnymi przeznaczonymi do obsługi klienta znajduje się po prawej stronie wejścia. Po lewej stronie wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul. W pomieszczeniu Punktu Obsługi Klienta znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

3. Wydział Zamiejscowy w Zamościu – ul. Partyzantów 94/96

Wejście na teren Urzędu znajduje się od strony ulicy Partyzantów. Na parking Urzędu można wjechać samochodem uliczką pomiędzy budynkiem Urzędu a kościołem. Wejście od strony parkingu zapewniają schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Na parkingu, wyznaczono osobne 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Został wykonany także chodnik z otwieraną furtą w ogrodzeniu, celem umożliwienia dostępu komunikacyjnego do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Do budynku od strony ul. Partyzantów, prowadzą schody oraz jest wykonany podjazd dla wózków. Drzwi otwierane są ręcznie. Nad drzwiami umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Siedziba Urzędu znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Punkt Obsługi Klienta z jednym stanowiskiem przeznaczonym do obsługi klienta znajduje się po prawej stronie korytarza. Na wprost wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul. Urząd zapewnia obsługę osób z dysfunkcją słuchu – tłumacz języka migowego, po wcześniejszym umówieniu

4. Wydział Zamiejscowy w Siedlcach – ul. 10 Lutego 22

Wejście na teren Urzędu znajduje się od strony ulicy 10 Lutego. Z tyłu budynku znajduje się parking na 10 samochodów. Do budynku od strony ul. 10 Lutego prowadzą schody, dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku zapewnia podjazd. Drzwi otwierane są ręcznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy. Obok drzwi umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Na poszczególne piętra budynku prowadzą schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Po prawej stronie korytarza znajduje się Punkt Obsługi Klienta z jednym stanowiskiem informacyjnym przeznaczonym do obsługi klienta. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul.

5. Wydział Zamiejscowy w Płocku – ul. Gradowskiego 5

Wejście na teren Urzędu znajduje się od strony ulicy Gradowskiego 5 oraz z tyłu budynku od ul. Stommy. Parking znajduje się z przodu budynku od ul. Gradowskiego oraz z boku budynku. Wejścia do budynku odbywa się po schodach, drzwi otwierane są ręcznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy. Obok drzwi umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Na piętro budynku prowadzą schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na podwyższonym parterze budynku, na które prowadzą schody, bez zamontowanego podjazdu i schodołazu. Punkt Obsługi Klienta posiada jedno stanowisko przeznaczone do obsługi klienta. Na wprost wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul.

6. Wydział Zamiejscowy w Lublinie – ul. Strzelecka 1a

Wejście na teren Urzędu znajduje się od strony ulicy Warszawskiej. Przed Urzędem znajduje się parking na 5 samochodów. Wejście do budynku odbywa się po stopniu, na którym nie zamontowano podjazdów i schodołazów. Drzwi otwierane są ręcznie. Obok drzwi umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Na poszczególne piętra budynku prowadzą schody. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie wejścia. Punkt Obsługi Klienta posiada jedno stanowisko przeznaczone do obsługi klienta. Na wprost wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul.

7. Wydział Zamiejscowy w Radomiu – ul. Odrodzenia 38

Wejście na teren Urzędu znajduje się od strony ulicy Odrodzenia. Przed Urzędem znajduje się parking na 7 samochodów. Na parkingu wytyczono miejsce dla osoby ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku z poziomu powierzchni parkingu. Drzwi otwierane są ręcznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy. Obok drzwi umieszczona jest tabliczka z oznaczeniem nazwy Urzędu. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy. Na kolejne piętro budynku prowadzą schody. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone kontrastową taśmą. Poszczególne poziomy budynku są oznaczone, w sposób umożliwiający osobom się przemieszczającym określenie, na którym poziomie się znajdują. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie wejścia. Punkt Obsługi Klienta posiada jedno stanowisko przeznaczone do obsługi klienta. Na wprost wejścia znajduje się stolik, przy którym można wypełnić druki i dokumenty, oraz obsłużyć osobę poruszającą się przy pomocy laski lub kul.

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  • POK, tel.: 22 581 92 62
  • Sekretariat, tel.: 22 581 91 31

Ogólny kontakt (e-mail, telefon, fax) do właściwego WZ: kontakt


3. Aplikacje mobilne

Aplikacja Czas GUM: http://czas.gum.gov.pl/   

Aplikacja przedstawia aktualny czas urzędowy w Polsce, pobierany z serwerów czasu zlokalizowanych w Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM. Serwery są połączone z państwowym wzorcem jednostek miar czasu i częstotliwości.

do góry