Nawigacja

Aktualności

100 – lecie Administracji Miar w Polsce i Lublinie

W roku 2019 r. Polska Administracja Miar obchodzi piękny jubileusz 100–lecia powołania. Gdy budowane były zręby polskiej państwowości Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, jednym z pierwszych aktów prawnych, „Dekretem o miarach” z dnia 8 lutego 1919 r. powołuje do życia Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie jako instytucję sprawującą nadzór nad miarami w państwie.

Już 19 listopada 1919 r. mocą Rozporządzenia Dyrektora Głównego Urzędu Miar „w sprawie rozgraniczenia okręgów legalizacji narzędzi mierniczych” zostaje utworzony Lubelski Okręg Administracji Miar (OUM–2). Podlegało mu dziesięć Miejscowych Urzędów Miar z siedzibami w: Lublinie, Kielcach, Radomiu, Pińsku, Kowlu, Końskich, Ostrowcu, Brześciu, Równem i Zamościu.

Na terenie OUM–2, jeszcze przed I wojną światową funkcjonowały znane wytwórnie wag: Wilhelma Hessa, „Ideal”, „Caudr” oraz kilku mniejszych producentów. Wszystkie one przetrwały wojnę, podjęły i doskonaliły produkcję w niepodległej już Polsce. Przez kilka dziesięcioleci podlegały nadzorowi lubelskiemu urzędu i korzystały z jego fachowej pomocy technicznej. Urząd ten był bowiem jednym z pierwszych i najlepiej wyposażonych w aparaturę pomiarową i to nie tylko z dziedziny wagarstwa. 
Już w 1926 roku dysponował dobrze zorganizowanymi pracowniami, w tym elektryczną, co należało wówczas do wyjątku. Siedzibą OUM–2, przez cały okres jego istnienia, był budynek przy ul. Chopina 24. Pierwszym Naczelnikiem Okręgu był inż. Leon Szymański (1919 ÷ 1926), a w kolejnych latach inż. Stanisław Krzywicki (1926 ÷ 1941).
W okresie okupacji hitlerowskiej w 1941 r. urząd został zlikwidowany, a administracja miar na tym terenie podporządkowana Dyrekcji Miar Generalnej Guberni w Krakowie.


Pracownia Elektryczna Okręgowego Urzędu Miar w Lublinie, 1948 r.

W Lublinie pozostał tylko Miejski Urząd Miar, który funkcjonował do 1944 r. W lipcu tego roku do miasta wkroczyła Armia Czerwona, a Okręgowy Urząd Miar w Lublinie (OUM – 2) został reaktywowany jako pierwszy na terenach wyzwolonego kraju. Odtworzenie urzędu, właściwie od podstaw, cała bowiem dokumentacja i sprzęt pomiarowy zostały wywiezione przez Niemców, nastąpiło z polecenia PKWN. 
Trudu ponownej organizacji urzędu podjął się inż. Leon Ateński. Po jego śmierci obowiązki przejął inż. Maksymilian Wald. Powstały między innymi Obwodowe Urzędy Miar w : Lublinie, Białymstoku, Zamościu, Radomiu, Kielcach, Końskich, Rzeszowie, Przemyślu, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie.
Okręg istniał do 31 stycznia 1952 r., po czym został postawiony w stan likwidacji. Dotychczasowy teren uległ podziałowi: województwa lubelskie i białostockie przeszły pod nadzór OUM w Warszawie, zaś województwo rzeszowskie pod OUM w Krakowie. W Lublinie pozostał jedynie Obwodowy Urząd Miar. W roku 1991 urząd przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Strzeleckiej 1A, gdzie funkcjonuje w strukturze Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie jako Wydział Zamiejscowy w Lublinie do dnia dzisiejszego.

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Lublinie

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Lublinie legalizują i wzorcują rocznie ponad 30 000 szt. przyrządów pomiarowych, w tym wagi, odmierzacze paliw ciekłych, ciepłomierze, wodomierze, liczniki energii elektrycznej, taksometry, instalacje pomiarowe, zbiorniki, i wiele innych przyrządów pomiarowych. Ponadto przeprowadzanych jest rocznie ok 350 kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych oraz producentów towarów paczkowanych. Sprawując nadzór nad miarami urząd reaguje na skargi klientów dotyczące nierzetelnych wskazań wag czy odmierzaczy paliw.

W roku 1926 poseł na Sejm Andrzej Wierzbicki w debacie sejmowej powiedział, że „Urząd Miar stwarza wokół obrotu gospodarczego to „czyste powietrze”, którego nie czujemy, bo nim ciągle oddychamy, ale  gdybyśmy je stracili, odczulibyśmy, jakim jest błogosławieństwem. Nie zastanawiamy się nad działalnością Urzędu Miar bośmy się do niej przyzwyczaili….”.

Powyższy cytat, do dnia dzisiejszego, nie stracił na aktualności, gdyż każdy z nas w życiu codziennym korzysta z pracy etrologów użytkując zalegalizowane przyrządy pomiarowe. Administracja miar legalizując przyrządy pomiarowe czuwa nad tym, aby obywatele mieli pewność że stosowane miary są rzetelne i właściwe. Przeniesienie systemu miar z wzorców państwowych na przyrządy pomiarowe użytkowników zapewnia jednolitość miar i zachowanie spójności pomiarowej.

 

do góry