Nawigacja

WCAG

Deklaracja dostępności strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie i strony BIP OUM.

Data publikacji strony internetowej: 04.01.2018.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Wójcik, wa.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 22 581 94 08. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie (zwanego dalej OUM), odbywa się przez wejście główne, od strony ul. Elektoralnej 4/6, a wejśca do właściwych Wydziałów Zamiejscowych (zwanych dalej WZ), odbywają się przez wejścia główne (dane adresowe podano na stronie internetowej w zakładce "Kontakt"). Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy OUM i WZ przez Punkty Obsługi Klienta (zwane dalej POK), zlokalizowane przy wejściach głównych w budynkach, na poziomie "0". Osoby te mogą wchodzić i przebywać na teren OUM i WZ w towarzystwie etatowego pracownika Urzędu. 

 2. Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
 • OUM: z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”, brak możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.
 • WZ w Broniszach: dostęp do poziomu "0" zapewnia platforma osobowa-towarowa
 • WZ w Zamościu: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd
 • WZ w Siedlcach: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd
 • WZ w Płocku: z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”, brak możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.
 • WZ w Lublinie: bezpośredni dostęp do poziomu "0" 
 • WZ w Radomiu: bezpośredni dostęp do poziomu "0" 
 1. Przed budynkiem OUM przy ul. Elektoralnej 4/6 znajdują się ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Przed każdym WZ zlokalizowany jest parking ogólnodostęny i/lub wewnętrzny przeznaczone są oraz pracowników oraz klientów Urzędu, a także dla różnego rodzaju dostaw i ekip serwisowych.
 2. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren OUM i WZ, osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.   

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 • POK, tel.:  22 581 92 62
 • Sekretariat, tel.:  22 581 91 31

Ogólny kontakt (e-mail, telefon, fax.) do właściwego WZ: kontakt

Aplikacje mobilne

Aplikacja Czas GUM: http://czas.gum.gov.pl/   

Aplikacja przedstawia aktualny czas urzędowy w Polsce, pobierany z serwerów czasu zlokalizowanych w Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM. Serwery są połączone z państwowym wzorcem jednostek miar czasu i częstotliwości.

do góry