Nawigacja

Polityka Jakości

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

tworzą w zakresie wzorcowań laboratoria Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Laboratorium Masy, Laboratorium Chemii i Termometrii, Laboratorium Elektryczności i Czasu oraz Wydziały Zamiejscowe w Warszawie, Zamościu, Siedlcach, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi.
Kieronicy w/w laboratoriów oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych pełnią funkcje kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.
W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.
Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do dobrej praktyki metrologicznej (profesjonalnej), wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.
Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacja dotyczącą jakości i stosuje politykę i procedury w swojej pracy oraz został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania Personel laboratoriów jest niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.
Cele jakościowe Zespołu Laboratoriów Wzorcujących:
• usprawnienie komunikacji w systemie zarządzania z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej
• aktywne reagowanie na zapotrzebowanie dotyczące rozszerzania zakresu akredytacji
• doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji technicznych Zespołu Laboratoriów Wzorcujących
• rzetelność i profesjonalizm wykonywanych wzorcowań oraz przekazywanie klientom użytecznych wyników wzorcowań
Założone cele jakościowe Zespół Laboratoriów Wzorcujących osiąga przez:
• dostęp personelu do zatwierdzonych elektronicznych wersji ogólnych dokumentów systemu zarządzania
• zaangażowanie kierownictwa w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania oraz analizowanie potrzeb dotyczących rozszerzenia zakresu akredytacji
• zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich poziomach funkcjonowania Zespołu Laboratoriów Wzorcujących
• zapewnienie przejrzystości i zrozumienia funkcjonującego systemu zarządzania poprzez organizację szkoleń dla personelu
• stałe podnoszenie kwalifikacji personelu
• stosowanie adekwatnych metod pomiarowych, utrzymywanie systemu potwierdzeń metrologicznych wyposażenia pomiarowego
• nadążanie za obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami klientów oraz nie angażowanie się w działalność, która mogłaby ograniczyć zaufanie klientów

 

Warszawa, 20 lipca 2011 roku

Dyrektor

Anna Alicja Kulesza-Mincer

 

 


 

do góry